Att bo i bostadsrätt

Att bo bostadsrätt innebär i många avseenden väsentliga skillnader jämfört med att bo i ett hyreshus. Som medlem i en bostadsrättsförening utövar bostadsrättshavaren inflytande över föreningens verksamhet och behöver inte betala mer i boendekostnad än vad som är nödvändigt.

Bostadsrättshavarens besittningsrätt till lägenheten är tryggad så länge denna följer föreningens stadgar, se flik 3.

Bostadsrättslagen (1991:614), lag (1987:667) om ekonomiska föreningar samt stadgarna reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet.

Den beslutande instansen utgörs av den årliga ordinarie stämman, där varje lägenhet har en röst. Stämman väljer bland annat styrelse.

Styrelsen i en bostadsrättförening har stora befogenheter, men med befogenheterna följer också motsvarande ansvar. Styrelsen handlägger alla föreningens angelägen­heter, utser vicevärd och fastighetsförvaltare. Vicevärden och fastighetsförvaltaren handlägger de löpande frågorna och vidtar de åtgärder som styrelsen beslutar.

Det är till vicevärden och fastighetsförvaltaren man som boende skall vända sig med alla frågor rörande bostaden och föreningen.

Att bo i en bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar för gemensam egendom med hänsynstagande till övriga medlemmars intresse.