Allmän information                                

Historia

Bostadsrättsföreningen Prinsessan bildades 1960. Samma år köptes marken och året därpå började man bygga de tre höghusen på Spelvägen 1, 3 och 5 samt låghuslängan på Spelvägen 7-21, och 1962 började de första medlemmarna flytta in. Föreningen förvaltas av Förvaltningsaktiebolaget Castor i Sundsvall.

Lägenhetsbestånd

Föreningen består av totalt 198 bostadsrättslägenheter. De fördelar sig på 48 4:or på  76 kvm i låghuset, 100 2:or på 62 kvm i hörnen på höghusen och 50 2:or på 48 kvm i höghusen.

Planritningar

Planritningar finns sist under denna flik. Av ritningarna framgår planlösningar och ytor för lägenheterna i höghusen och låghuset, garage, tvättstugor på Spelvägen 1, 3, 5 och 13 samt för våningsplan i höghusen.

Föreningen och föreningsexpeditionen

Expeditionen är belägen på Spelvägen 3. Postadressen är Brf Prinsessan, Spelvägen 3, ÖK, 142 62 Trångsund och e-postadressen brf.prinsessan@comhem.se. Föreningen har även en hemsida, www.brfprinsessan.se. Expeditionen är obemannad. 

 

Vicevärdens telefonnummer och e-postadress är anslagna i portarna. Han står till tjänst när det gäller ägande och boende, förhyrning av garage och parkeringsplats och liknande ärenden.

 

Felanmälningar görs på expeditionens telefonsvarare 08 - 771 2424. Den avlyssnas varje vardag av fastighetsskötaren. Vardagar på dagtid kan han även nås på mobiltelefon, dit numret är anslaget i portarna. Föreningen har ambitionen att åtgärda slocknade lampor, klotter, skador och andra fel av olika slag så snart som möjligt. Medlemmarna kan medverka till detta genom att anmäla även sådana fel som tillhör föreningens ansvarsområde på expeditionens telefonsvarare.

 

För akuta fel, som måste åtgärdas omedelbart på icke arbetstid för fastighetsskötaren, finns en jourservice, dit telefonnumret är anslaget i portarna och på vår hemsida.

 

Den som så önskar kan anteckna de olika telefonnumren m.m. här.

Vicevärden…………………………………………………………………………………….

Fastighetsskötaren……………………………………………………………………………

Jourservice…………………………………………………………………………………….

 

I principiella frågor av olika slag kan hänvändelse göras direkt till styrelsen. Namnen på ledamöter och suppleanter är anslagna i portarna och på vår hemsida.

 

Informationsblad

Några gånger per år distribueras informationsblad från styrelsen till samtliga medlemmar. I dessa presenteras nyheter, förändringar och påminnelser som berör alla i föreningen. Den som har något viktigt att informera övriga medlemmar om kan höra av sig till vicevärden eller någon person i föreningens styrelse.

Lägenhetsbeteckningar

Varje lägenhet betecknas med en bokstav som anger port samt ett tresiffrigt nummer. Skyltar med lägenhetsbeteckning är uppsatta ovanför varje lägenhetsdörr. Portarna betecknas enligt följande:
A  -  Spelvägen 1      D  -  Spelvägen 7      G  -  Spelvägen 13      K  -  Spelvägen 19            B  -  Spelvägen 3      E  -  Spelvägen 9      H  -   Spelvägen 15      L  -  Spelvägen 21
C  -  Spelvägen 5      F  -  Spelvägen 11     J   -  Spelvägen 17                                              

Dessa kombinationer används internt inom föreningen och vid kontakt med förvaltaren. Dessutom har lägenheten ett nummer i Lantmäteriverkets riksomfattande lägenhetsregister, som finns anslaget i portarna. Den som så önskar kan anteckna numren här. Föreningen……………………….                      Lantmäteriverket……………………..

Lägenhetsnycklar

Till varje lägenhet finns det minst tre Kaba-nycklar som går till patentlåset i ytterdörren samt till entréporten och till dörr vid utrymningstrappan Spelvägen 1-5. Antalet lägenhetsnycklar som tillverkats till respektive lägenhet är registrerat av föreningen.

Till många lägenheter har dessutom lägenhetsinnehavaren låtit montera ett säkerhetslås. Detta lås med tillhörande nycklar är lägenhetsinnehavarens egendom, och nycklarna registreras ej av föreningen.

På bilaga 2 under denna flik kan man notera hur nycklarna är fördelade.

Nyckelregistrering

Ytterdörrarnas Kaba-nycklar är inte märkta med lägenhetsnumret utan med en litterabeteckning och en löpande numrering med 1, 2, 3 etc. På expeditionen finns registrerat vilken litterabeteckning som motsvarar en viss lägenhet samt hur många nycklar som har tillverkats och utlämnats till varje lägenhet.

Ytterligare nycklar kan köpas genom vicevärden. De numreras då med nr 4 etc. Föreningens låssystem är spärrat, vilket innebär att endast en låssmed som Kaba har avtal med kan tillverka nya nycklar och cylindrar. Endast vicevärden har befogenhet att beställa sådana nycklar och cylindrar. Det är absolut förbjudet att själv låta en låssmed byta cylinder till något annat system än det som installerats av föreningen.

Om någon lägenhetsnyckel blivit avbruten skall den kvarvarande huvuddelen av nyckeln, den med litterabeteckning, överlämnas till vicevärden för beställning av ny nyckel med samma nummer.

Om någon nyckel skulle saknas vid försäljning av lägenheten, får säljaren bekosta omläggning eller byte av cylindern och anskaffning av tre nya nycklar.

 

Husmodersnycklar                                                                

Till varje lägenhet skall det finnas minst en s.k. husmodersnyckel, även denna är en Kaba-nyckel. Den går till tvättstugor och källarutrymmen. Husmodersnycklarna är ej registrerade till antal av föreningen. På sidan 6 under denna flik kan man notera var de förvaras.

Om nyckeln förkommer, kan ny nyckel köpas genom vicevärden, som vid behov även kan beställa ytterligare nycklar.

Nyckeltuber i ytterdörrarna

Det finns ingen s.k. huvudnyckel till lägenheterna. Servicepersonal kan ges möjlighet att komma in i lägenheten genom att lägenhetsnycklarna läggs i dörrens nyckeltub. Tryck till det svarta locket på nyckeltubens insida, så att nyckeln inte oavsiktligt faller in i lägenheten när servicepersonalen skall hämta ut den. Nyckel till nyckeltuberna förvaras i kassaskåpet på expeditionen och utlämnas till servicepersonal vid behov.

Vid planerad bortovaro en längre tid kan det vara lämpligt att placera en omgång lägenhetsnycklar i nyckeltuben. Det finns då möjlighet för servicepersonal att komma in i lägenheten för snabb åtgärd vid exempelvis översvämning från avlopp eller vattenläcka.

Byte av ytterdörr  

Vid byte av ytterdörr till säkerhetsdörr eller annan dörr skall så långt möjligt väljas samma kulör och typ som på övriga dörrar inom hisshallen eller trapphuset. Lägenheternas värde kan påverkas negativt om hisshallen respektive trapphuset upplevs som dåligt planerad med olika utseende på dörrarna. Dörrens nyckeltub skall flyttas över till den nya dörren.

TV och Internet

Kabel-TV finns installerad i föreningens hus och grundutbudet från Com Hem AB tillhandahålls utan kostnad för medlemmarna. Den som önskar tillgång till ytterligare kanaler kan vända sig till operatören, telefon 0771 - 550  000.

 

Det finns ett fastighetsnät installerat och varje lägenhet har försetts med ett bredbandsuttag. Operatör är Bredbandsbolaget AB, telefon 0770 - 777 000. Alternativt kan man ha bredbands- eller annan internetuppkoppling via Com Hem AB eller telefonnätet. För samtliga alternativ gäller att man själv får teckna avtal med respektive leverantör. 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd, som är märkt med lägenhetens nummer. Förrådet låses med eget hänglås (undantag, se nedan). Förvara aldrig stöldbegärliga saker i förrådet. Om man byter lägenhet inom föreningen, måste även förråd bytas. Skulle man vid inflyttning upptäcka att förrådet inte har samma nummer som lägenheten, skall detta anmälas till vicevärden.

Förrådet skall alltid vara låst, även om det är tomt, och detta gäller även i samband med avflyttning.

I vissa lägenhetsförråd finns det radiator, renslucka på avloppsledning eller injusteringsventiler på rörledningar som kräver service av fastighetsskötaren. Det gäller följande förråd:
-  Spelvägen 1           nr   6, 8, 10, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 45, 50
-  Spelvägen 3           nr   63, 68. 79, 81, 84, 85, 100
-  Spelvägen 5           nr   105, 107, 125, 126, 127, 134, 139, 140
-  Spelvägen 7-21      nr   156, 164, 169, 170, 182, 183, 189, 190, 198

För att ge fastighetsskötaren tillträde till förråden har de försetts med hänglås till vilka expeditionen har en huvudnyckel. Vid avflyttning skall detta hänglås lämnas kvar och nyckeln överlämnas till vicevärden.

Tvättstugor

Tvättstugor för hushållstvätt finns på Spelvägen 1 och 3, ÖK, ovanför entrén, Spelvägen 5 på entréplanet och i källaren på Spelvägen 13. Grovtvättstuga finns på Spelvägen 7, ingång från husets baksida. Tvättider och ordningsregler finns under flik 6 samt är anslagna i tvättstugorna. Tvättstugorna skall alltid städas av den som använt dem. (Toaletten städas en gång i veckan av städfirman.)

Tvättstugorna får inte användas för tvätt åt personer som inte bor i föreningen, t.ex. barn som flyttat hemifrån.                                                                                           

Planeringstavla för tvättider

Vid tvättstugorna för hushållstvätt finns en planeringstavla för markering av tvättider. En Osby låscylinder med gult huvud och med två tillhörande nycklar har utlämnats till varje lägenhet. Det kan vara lämpligt att anteckna det tresiffriga numret på cylindern och numret på nycklarna samt hur nycklarna fördelats på bilaga 2 under denna flik.

Om en låscylinder eller nyckel skulle förkomma eller om ytterligare nycklar behövs, kan sådana köpas hos Electrolux Laundry Systems Sweden, telefon 0372 - 66 500.

Parkerings- och garageplatser

Bredvid Spelvägen 1 och 5 samt bakom låghuset finns 105 parkeringsplatser för uthyrning, varav 24 med motorvärmaruttag. I låghuset finns det 41 garageplatser för uthyrning, varav 28 på 14,1 kvm och 13 på 16,0-16,8 kvm

För att ställa sig i kö till en parkerings- eller garageplats vänder man sig till vicevärden. Det finns en särskild kölista till de större garagen. För att bli noterad på denna lista måste man redan ha kontrakt på ett mindre garage.

Andrahandsuthyrning av parkerings- eller garageplats är inte tillåten. Vid avflyttning återgår platsen till föreningen för uthyrning enligt kölistan och kan alltså inte överföras till annan lägenhetsinnehavare, ej heller till köpare vid försäljning.

Den som hyr garage erhåller tre Kaba-nycklar, som ej är numrerade med samma nummer som garaget. (Några har inte kvitterat ut den tredje nyckeln; den finns då i kassaskåpet på expeditionen.) Dessa nycklar är registrerade av föreningen. Anteckning om hur de fördelats kan göras på bilaga 2 under denna flik.

Om någon nyckel saknas då ett garagekontrakt avslutas, får den avträdande hyresgästen bekosta byte av låscylinder och tillverkning av tre nya nycklar.

Barnvagns- och cykelrum

Barnvagnsrummen är kombinerade med cykelrummen och finns på entréplanen i höghusen samt på källarplanet i låghuset.

Bordtennisrum

Bordtennisrum finns på bottenvåningen i Spelvägen 3. För att få tillgång till det måste en nyckel hämtas på expeditionen. Nyckeln fås till självkostnadspris. Avgiften återfås när nyckeln återlämnas.                                                                         

Piskställningar

Piskställningar finns bakom Spelvägen 1 samt bakom låghuset.

Partytält

Föreningen äger ett partytält, 6 x 6 meter, som står till medlemmarnas disposition. Den som önskar låna tältet kan vända sig till vicevärden.

Bollplan

Till fastigheten Spelvägen 23, som ägs av Huge Fastigheter AB, hör en bollplan. Genom avtal med Huge får planen användas även av föreningens medlemmar.