Ordningsföreskrifter

Utöver vad stadgarna föreskriver, gäller följande:

 

Underhållsansvaret

1.            Bostadsrättshavaren är skyldig att väl förvara den informationspärm som hör till lägenheten och att hålla den aktuell genom att föra in de ändringar som styrelsen kan komma att ge ut.

 

2.                        Vad som i övrigt gäller för ansvar och försäkringar behandlas utförligt under

         Flik 5.

 

Trivsel och ordning i allmänhet

3.            Ej hålla offentlig auktion inom lägenheten eller utföra något som kan vara störande för övriga boende i fastigheten.

 

4.            Ej utöva sång och musik efter klockan 23.00 eller före klockan 07.00 vardagar och 09.00 övriga dagar, så att kringboende störs. Undantag härifrån får göras endast av särskild, mera sällan förekommande anledning.

 

5.            Iaktta tystnad nattetid, särskilt i trappuppgångar och vid stängning av dörrar.

 

6.            Ej utföra störande arbeten (t.ex. borra eller spika i väggar) efter klockan 21.00 eller före klockan 07.00 vardagar och 09.00 övriga dagar.

 

7.            I övrigt iaktta sådan ordning att trevnad och nattro ej störs för övriga boende i fastigheten.

 

8.            Tillse att egna husdjur ej stör eller förorenar inom fastigheten. Med fastighet menas även föreningens mark.

              

9.            Ej belamra gård, trappor och entréer samt källargångar med skräp, lådor, cyklar, barnvagnar etc.

 

10.          Ordningsregler för tvättstugan finns under Flik 6.

              

11.          Tobaksrökning i allmänna utrymmen såsom källare, trapphus, hissar, tvättstugor mm får icke förekomma.

                                                                                                                                                                    

12.          Utföra piskning av kläder, mattor etc. på avsedd plats för detta och ej från balkonger, fönster etc.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13.          Ej uppsätta markiser eller balkongskärmar eller från gård och gata synliga blomlådor etc. än sådana som till färg och form godkänts av styrelsen. Blomlådor skall placeras på insidan av balkongräcket.

 

14.          Ej förändra färg och form på fasaden genom inglasning eller ommålning av balkong eller uppsätta paraboler eller andra utomhusantenner utan styrelsens godkännande.                              

 

15.          Ej ansluta köksfläkt till den fasta ventilationen utan använda fläkt med kolfilterinsats.

 

16.          Ej utan medgivande sätta upp meddelanden inom föreningens område annat än på anslagstavla i portarna.

 

17.          Ej förvara brandfarliga ämnen som bensin, fotogen, oljebaserade färger, gasolflaskor etc. inom fastigheten.

 

18.          Bestämmelser om sopsortering finns under Flik 6.

                                                                                                            

19.          Vid besök i källare, tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen måste var och en se till att lyset används med sparsamhet och att det släcks vid utgåendet.                                                                                                                                 

20.          Ej lämna ytterportar öppna nattetid.

 

21.          Ej lämna källardörrar olåsta samt hålla trapp- och källarfönster stängda vid otjänlig väderlek.

 

22.          Iakttaga sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten. Kran får ej lämnas öppen medan vattenledningen är avstängd för reparation.

 

23.          Ej reglera värmen inom lägenheten genom överdriven vädring.

 

24.          Ej stänga av värmeelement under den kalla årstiden eller lämna fönster öppna i de rum där rör förekommer, så att därigenom risk för söndersprängning på grund av frysning kan uppkomma.

 

Fordonstrafik och parkering

25.          Parkering på föreningens mark är förbjuden utom på förhyrda parkeringsplatser. Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag om att bevaka detta.

 

26.          Framför förhyrt garage får fordon uppställas endast tillfälligt för tvättning eller annat arbete som inte lämpligen kan utföras i garaget.

 

27.          Fordonstrafik på låghusets framsida är tillåten i begränsad omfattning. Denna möjlighet är endast avsedd för transport av tyngre gods och rörelsehindrade personer samt för arbetsfordon och taxi. Vid i- och urlastning bör ses till att man inte utgör hinder för andra fordon och för gångtrafikanter till och från portarna. Det är inte tillåtet att utföra underhållsarbete på fordon på dessa ytor.