Om ansvar och försäkringar

Det gemensamma ansvaret - föreningens ansvar

Underhållsansvaret för föreningens fastighet och hus är delat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Det är föreningens ansvar att hålla hus och lägenheter i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavarna. Anordningar för vatten, avlopp, värme, elektricitet och informationsöverföring som föreningen försett lägen­heterna med är sådant som tillhör föreningens ansvar. Samma gäller vid brand- och vattenledningsskador, förutsatt att det inte föreligger vållande. Husen är fullvärdes­försäkrade med en viss självrisk för föreningen. Det finns också ett avtal med saneringsföretag om garanti mot skadedjur.

Bostadsrättshavarens ansvar

Enligt stadgarna skall en bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att hon har ansvar för allt underhåll inne i lägenheten, som t.ex. för tak, väggar och golv, i förekommande fall även underliggande tätskikt samt för köks- och badrumsutrustning. En detaljerad redogörelse om ansvarsfördelningen mellan förening och bostadsrättshavare finns som bilaga 1 under denna flik. Vid brand- och vattenledningsskada utkrävs ansvar endast om vållande föreligger.

Det tillhör även bostadsrättshavarens ansvar att utan dröjsmål anmäla till vicevärd eller fastighetsskötare sådana fel och skador på huset som tillhör föreningens ansvarsområde (i akutsituation enligt information på anslagstavla). Samma anmälningskrav gäller om det konstaterats finnas ohyra i lägenheten. Underlåtenhet härvidlag kan medföra att betalningsansvaret för nödvändiga åtgärder övergår till bostadsrättshavaren.

Förändringar i lägenheten

Bostadsrättshavaren har relativt stora friheter att göra förändringar i lägenheten. Utan föreningens medgivande är det dock inte tillåtet att vidta åtgärd som innebär ett in­grepp i en bärande konstruktion, en ändring av befintliga ledningar för värme, vatten eller avlopp eller någon annan väsentlig förändring av lägenheten. Större åtgärder kräver dessutom bygglov. Oavsett vilken åtgärd det gäller, är det angeläget att den utförs på ett fackmannamässigt sätt med iakttagande av gällande byggnadsnormer och där så krävs av behörig installatör.


Vattenskador

En stor del av de tvister som förekommer mellan bostadsrättsföreningar och bostads­rättshavare avser vattenskador. Därmed avses såväl vattenledningsskador som andra skador som orsakats av utströmmande vatten. Sådana händelser kan få stora konsekvenser genom att även trossbottnar och andra lägenheter kan drabbas. I sådana fall gäller skadeståndslagen, d.v.s. bostadsrättshavaren är ansvarig om denne har varit vårdslös eller försummat sitt underhållsansvar. Skulle det däremot vara fråga om en olyckshändelse, inträder inget ansvar. Bostadsrättshavaren, föreningen och övriga berörda får då var och en stå för sina kostnader. Bevisbördan ligger på den skadelidande.

Att ta sitt underhållsansvar

Det ligger naturligtvis i varje bostadsrättshavares intresse att inte bli föremål för något skadeståndskrav. Det finns många sätt att skydda sig på. Viktigast är kanske att även mindre arbeten inom el- och VVS-områdena samt i våtutrymmen utförs på ett fack­mannamässigt sätt. Även sådana mindre arbeten kan man be att få godkända av föreningen. Badrummets ytskikt kan lämpligen inspekteras med jämna mellanrum. Tvätt- och diskmaskiner måste vara korrekt anslutna till vattenledningen. Akvarier och vattensängar får inte ha en felaktig konstruktion. Som vårdslöshet betraktas även att glömma ett kokkärl på spisen, glömma stänga kran eller dusch eller släcka levande ljus. Man bör också förvissa sig om att brandvarnaren fungerar. Slutligen bör man se till att man har ett tillräckligt försäkringsskydd.

Försäkringar

Med en hemförsäkring försäkrar man sig mot skador av olika slag på det egna lös­öret. Den träder också in om man skulle krävas på skadestånd, t.ex. för att ha orsakat en vattenskada på annans egendom. Däremot gäller den inte för skada på sådan fast inredning som bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för, detta oavsett om föreningen har försett lägenheten med den eller den anskaffats och bekostats av bostadsrättshavaren. För att skydda sig mot sådana skador krävs en bostadsrätts­försäkring som tillägg till hemförsäkringen. Den täcker t.ex. också det fall att vatten­skada till följd av läckage från vattenledning som föreningen eller annan bostadsrätts­havare har ansvaret för inträffat på nyssnämnda egendom och vållande inte kan bevisas. Ansvarsfördelningen, särskilt vid vattenskador, är emellertid ett komplicerat område inom bostadsrättsjuridiken. Försäkringsvillkoren skiljer sig också en del mellan olika försäkringsbolag. Alla har dock en viss självrisk. Det bästa sättet att lösa en skadesituation är, har någon sagt, att aldrig hamna i den.

En bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar ingår numera som del av föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringsbeloppet per lägenhet är 150.000 kronor och självrisken 1.200 kronor, med reservation för framtida ändringar..