Sopsortering

 

Källsortering av hushållsavfall                                                            

 

De grundläggande bestämmelserna om avfallshantering finns i miljöbalken och avfallsförordningen samt i förordningarna om producentansvar. Huddinge kommun har i anslutning härtill utfärdat Renhållningsföreskrifter för Huddinge.

 

Det är enligt dessa författningar kommunen som har det övergripande ansvaret för avfallshantering inom kommunen. Den operativa verksamheten har av kommunen överlåtits till SRV, ett återvinningsföretag som ägs av fem kommuner på Södertörn. För förpackningar har dock hela ansvaret lagts på förpackningsproducenterna, som är sammanslutna i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Insamlingen av förpackningsavfall sker på de återvinningsstationer som anordnats av FTI. Huvuddelen av verksamheten där har utlagts på entreprenad till SRV. Hushållen är enligt de nämnda författningarna skyldiga att sortera och avlämna sitt hushållsavfall på det sätt som anvisas av FTI och SRV. Nedskräpning är straffbart.

 

På återvinningsstationen invid Spelvägen 1 finns behållare för

·        ofärgade glasförpackningar (flaskor och burkar)

·        färgade glasförpackningar (flaskor och burkar)

·        hårda och mjuka plastförpackningar (även frigolit) samt metallförpackningar och

·        metallfolie

·        pappersförpackningar av papper, kartong eller wellpapp samt omslagspapper

·        returpapper (tidningar, reklamblad, skrivpapper och böcker med mjuka pärmar)

·        småbatterier (i batteriholk)

 

För avlämning på återvinningsstationen betalas ingenting – det har vi alla redan gjort vid inköpet med några öres påslag på priset.

 

Det är FTI som har ansvaret för tömning, underhåll, städning och snörenhållning på återvinningsstationen. Den skall hållas i sådant skick att det inte uppstår någon olägenhet för människors hälsa och miljön. Detsamma gäller området närmast återvinningsstationen. Den som har synpunkter på hur detta sköts kan framföra det till FTI på telefon 0200 – 880 311 eller på www.ftiab.se. Klicka på Kontakt, där det under Lämna synpunkter finns ett formulär att fylla i. Medför inte detta önskad effekt, kan det lämpligen anmälas till vicevärden för fortsatt handläggning.

 

På Returen vid Storvretsvägen/Vretvägen finns 

·        miljöstation för farligt avfall (kemikalier, färg, lack, lim, lut, rengörings- och bekämpningsmedel, olja, glykol, ej tömda sprayflaskor, kvicksilver, bly m m)  

·        miljöstation för elavfall (glödlampor, lågenergilampor, lysrör, armaturer, eldrivna apparater och leksaker, större batterier, klockor, radio, teve, fjärrkontroller, datorer, skrivare, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, kylar och frysar m m)

·        containrar för tyngre och skrymmande grovavfall av olika slag (möbler, cyklar, trädgårdsavfall, bildäck med och utan fälg m m)

Avgiften för avlämning på Returen ingår i föreningens avtal med SRV. För infart med motorfordon erfordras passerkort, som utan kostnad kan beställas från SRV. Returens  öppettider är anslagna såväl där som på återvinningsstationen, och de finns även på www.srvatervinning.se. Klicka på Privat, därefter Våra återvinningscentraler (dvs Returer). Den som så önskar kan anteckna tiderna här.

 

………………………………………………………………….

 

Ett par gånger om året beställer föreningen dessutom en container, som ställs upp framför låghuset. Avisering sker genom Informationsblad eller anslag i portarna. I denna container får läggas grovavfall av olika slag men inte farligt avfall, elavfall och däck. Överträdelse av detta förbud medför en hög straffavgift för föreningen.

 

SRV har även en mobil miljöstation, som besöker Trångsund två gånger om året, vår och höst, och stannar vid återvinningsstationerna Stortorpshallen och Tjäderstigen. Den tar endast emot farligt avfall samt elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Denna avlämning är avgiftsfri. Exakt uppgift om besökstillfällena finns på www.srvatervinning.se/mobilfa.

 

Därefter återstår två sorteringsgrupper – lättare grovavfall och restavfall.

 

Invid Spelvägen 3 finns skåp för lättare grovavfall (metall som inte är förpackning, porslin, keramik, sten, glas (emballerat), elsladdar, engångsgrillar, videoband samt cd- och dvd-skivor även som fodral till dessa, läder, gummi, skor m m).

Utanför portarna i höghusen samt framför låghuset finns skåp för restavfall, dvs väl förslutna påsar med matavfall och diverse småavfall. Föreningen har avtal med SRV om hämtning av detta avfall.

 

Dessutom gäller att

·        läkemedelsrester skall lämnas på apotek

·        enstaka elektriska och elektroniska produkter även kan lämnas till en återförsäljare utan avgift i samband med inköp av ny produkt

·        enstaka bilbatterier och andra bärbara batterier även kan lämnas till en återförsäljare utan avgift och utan krav på inköp av ny produkt

·        enstaka bildäck utan fälg även kan lämnas till en däcksverkstad utan avgift (med fälg mot en mindre avgift) och utan krav på inköp av ny produkt

·        uttjänta julgranar skall läggas vid sandtaget på parkeringen bakom Spelvägen 1.

 

Information om källsortering av hushållsavfall finns även på www.srvatervinning.se/sorteringsguiden.

 


Ordningsregler för tvättstuga avsedd för hushållstvätt

För den gemensamma trevnaden gäller följande regler i våra tvättstugor:

Tvättid bokas på särskild bokningstavla i respektive tvättstuga.

1.            Endast ett tvättillfälle åt gången får bokas.

2.            Ej påbörjad tvättid kan övertas av annan person efter en timme.

3.            Torkrummet får utnyttjas en timme efter avslutad tvättid.

4.            Efter tvätt skall tvättstugan städas, maskinerna rengöras och golven sopas och våttorkas. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den!

5.            Städredskapen skall lämnas kvar i tvättstugorna.

6.            Rökförbud gäller i hela tvättstugan liksom inom alla andra allmänna utrymmen i föreningen.

7.            Släck lampor och stäng dörrar och fönster när du lämnar tvättstugan.

8.            Maskinfel anmäles snarast på tel. 771 24 24

Tvättider hushållstvätt

Måndag – lördag             06-09, 09-12, 12-15, 15-18, 18-21

Söndag och helgdag      09-12, 12-15, 15-18, 18-21

 

Ordningsregler för Grovtvättstugan, Spelvägen 7

Utöver reglerna för tvättstugorna ovan gäller:

 

1.            Grovtvättstugan får endast användas för grovtvätt.

2.            Tvättider bokas på en lista i grovtvättstugan

3.            Endast ett tvättillfälle åt gången får bokas.

4.            Ny tvättid får bokas först efter pågående tvättids slut.

5.            Rengör galler bakom tvättmaskinen efter avslutad tvätt.

6.            Torkskåpet får utnyttjas en timme efter avslutad tvättid.

7.            Maskinfel anmäles snarast på tfn 08-771 24 24

 

Tvättider grovtvätt

Alla dagar 08-12, 12-16, 16-20           

 

 

Fastighetsstädning

Fastighetsstädning är planerad enligt följande:

Spelvägen 1-5
Entré, hisshall och hiss                                             2 gånger/vecka
Utrymningstrappa                                                      1 gång/vecka
Trapplan och utrymme utanför tvättstuga                2 gånger/vecka

Spelvägen 7-21
Entréplan, vestibul och trapp- samt källarplan       2 gånger/vecka
Toalett i anslutning till tvättstuga                              1 gång/vecka

Övrigt
En gång om året görs renskurning och polering av hisshallar inklusive hisskorgar, trappor och utrymningstrappor på Spelvägen 1-5. En gång om året görs fönsterputsning samt renskurning och polering av vilplan på Spelvägen 7-21.

En gång om året genomförs storstädning av tvättstugorna inklusive fönsterputsning.

Tänk på att tvättstugorna inklusive maskiner och torkskåp skall städas av den som använder dem!

 

Grovsoprum

Ett grovsoprum finns på parkeringen bakom Spelvägen 1..

Husmorsnyckeln som passar till grovsoprummet. Det finns 2 dörrar här och på väggarna finns bilder var man skall slänga vad.

Dörren till höger är för grovsopor som möbler etc. Till vänster finns containrar för olika saker som elavfall, ljusrör osv.

Sorteringsguide för grovsoprummet.