Överlåtelse, pantsättning och andrahandsuthyrning

I enlighet med bostadsrättslagen och stadgarna (se flik 3 i denna pärm) så har det införts avgifter vid överlåtelse (försäljning) och pantsättning.

Avgifterna betalas till föreningen, via Förvaltningsaktiebolaget Castor, som sänder postgiroinbetalningsblankett till lägenhetsinnehavaren.

Avgifterna är:

Överlåtelse

När lägenhetsägare bestämt att lägenheten skall säljas kontaktas Vicevärden.

1.                        Kontraktsblankett ”CASTOR – Överlåtelse av bostadsrätt” kan hämtas på expeditionen. Kontrakt skall, om möjligt, skrivas på denna blankett om lägenhet säljs privat eller via mäklare.

2.                        Överlåtelseavtal skickas till Förvaltningsaktiebolaget Castor

3.                        Före godkännande av presumtiv köpare som blivande medlem i föreningen inhämtar Castor soliditetsupplysning om vederbörande. Castor godkänner överlåtelsen genom att underteckna blanketten vid ”ansökningen beviljas”.

4.                        Upprättas köpekontrakt på annat sätt, ej på blankett ”CASTOR – Överlåtelse av bostadsrätt”, skall i kontraktet finnas eller upprättas särskild handling med följande text:

Säljaren och köparen ansöker härmed om utträde ur, respektive inträde i föreningen.

Ansökningarna beviljas

Ort och datum........................................

..................................................
För bostadsrättsföreningen

5.                        Säljaren skall lämna uppgift till Castor om ny adress och om möjligt nytt telefonnummer vid avflyttning från föreningen.

6.                        Vid avflyttning ska säljaren lämna lägenhets- och husmodersnycklar samt nycklar för markering av tvättider till köpare eller Vicevärd. Nycklar till eventuellt förhyrt garage ska lämnas till Vicevärden. Närmare bestämmelser om nyckelhantering finns under flik 2.

7.                        Säljaren skall lämna informationspärmen till föreningens expedition eller till köparen vid avflyttning från föreningen.

Undertecknande av kontrakt och pantförskrivningar

Styrelsen har gett Castor fullmakt att ensam teckna föreningens firma vid överlåtelse av bostadsrätt samt pantförskrivningar av bostadsrätter. Vicevärden har givits fullmakt av styrelsen vid tecknande av hyreskontrakt för föreningens lokaler.

Andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning skall kontrakt upprättas på blanketten ”Hyreskontrakt i andra hand”, som finns att köpa i pappers-/bokhandeln. För att få hyra ut i andra hand måste intyg bifogas som visar att man arbetar eller studerar på annan ort (utanför Storstockholm).

Andrahandsuthyrning beviljas i max 12 månader om godtagbara skäl finns. Fortsätter arbete eller studier på annan ort längre än 12 månader kan styrelsen bevilja ytterligare en tid på 12 månader. Ny ansökan måste då sändas till styrelsen.

Lägenhetsinnehavarens tillfälliga adress och telefonnummer skall skrivas på hyreskontraktet. Kopia på kontraktet skall lämnas till Vicevärden. För kännedom vill vi påpeka att det är viktigt att bostadsrättshavaren avtalar med hyresgästen att denne avstår från sitt besittningsskydd. Överenskommelsen om avstående av besittningsskydd enligt 12 kap 45 §[1], 2:a stycket i jordabalken, skall godkännas av hyresnämnden.[1] Besittningsskydd innebär att hyresgästen ej kan sägas upp om inte hyresvärden (bostadsrättsinnehavaren) ersätter hyresgästen med en likvärdig lägenhet (om hyresgästen kräver detta). Med likvärdig lägenhet avses i första hand lägenhetens storlek och läge.